Regulamin serwera junta.pl


I. Użytkownik, korzystając z serwera, dobrowolnie godzi się na przestrzeganie:
1. elementarnych zasad logiki i podejścia naukowego [przypis 1]
2. ogólnie pojętych zasad kultury polskiej i cywilizacji łacińskiej [przypis 2]
3. zasad netykiety [przypis 3]
4. regulaminu serwera
5. zwyczaju panującego na serwerze
6. regulaminów poszczególnych społeczności, pokojów i innych serwerów
7. zwyczaju panującego w poszczególnych społecznościach, pokojach i innych serwerach

II. W razie sprzeczności obowiązują zasady z poziomu wyżej.

III. Celem istnienia serwera jest umożliwienie wymiany informacji przez wszystkie zainteresowane strony, przy czym liczba zainteresowanych stron musi wynosić przynajmniej dwie.

IV. Użytkownik zobowiązuje się nie przeszkadzać w realizacji regulaminowego celu istnienia serwera.

V. Aby serwer nie został zablokowany przez państwa, na których mieści się jego infrastruktura, oraz których obywatelami są jego Administratorzy, zabrania się stosować serwer do łamania prawa:
1. Rzeczypospolitej Polskiej
2. Republiki Czeskiej
3. Konfederacji Szwajcarskiej
4. Księstwa Sealand
5. Wolnej Republiki Liberlandu

VI. Administracja dba, o to, by cel istnienia serwera, był możliwy do realizowania, oraz, by zasady na nim obowiązujące były przestrzegane.

VII. W celu realizacji pkt. VI administracja może pozbawić użytkownika, który przeszkadza w realizacji celu z pkt. III oraz zasad z pkt. I, możliwości pisania lub konta na serwerze, lub usunąć treści zamieszczone przez użytkownika.

VIII. Administracja zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, jeśli zmiana ta, ma ułatwić realizację pkt. III lub pkt. I.

IX. Wszelkie zmiany regulaminu nie mogą zmieniać celu istnienia serwera oraz być sprzeczne z nadrzędnymi wobec niego zasadami, oraz ogólnymi zwyczajami panującymi na serwerze.

X. Użytkownicy mają prawo zakładać własne pokoje oraz społeczności i ustalać im własne regulaminy, niesprzeczne z zasadami nadrzędnymi. Mają również prawo dołączać do pokoi i społeczności znajdujących się na innych serwerach.

XI. Do 27.08.2019 r. pkt. VIII nie obowiązuje, w przypadku poprawek w pkt. I lub III, by umożliwić ich zmianę, jeśli ich pierwotne brzmienie okaże się nieprzemyślane. Po tym czasie pkt. XI zostanie wykreślony.

Przypisy:

1. Najłatwiej zrozumieć istotę tego punktu czytając "Metacybernetykę" Józefa Kosseckiego lub oglądając cykl jego wykładów o społecznych procesach poznawczych:
pełen tekst "Metacybernetyki" na autonom.edu.pl
cykl wykładów o społecznych procesach poznawczych
2. Ciężko oddać istotę kultury polskiej w cywilizacji łacińskiej osobie, która nie wychowała się w tej kulturze lub jej nie zinternalizowała. Można spróbować ją zrozumieć w oparciu o naukę porównawczą o cywilizacjach i cybernetykę społeczną.
Wykłady z tych dziedzin zamieszczono poniżej:
cykl wykładów Kosseckiego o nauce porównawczej o cywilizacjach
cykl wykładów Kosseckiego o cybernetyce i cybernetyce społecznej
3. Co kryje się pod tym pojęciem, jest dobrze ujęte na Wikipedii:
artykuł o netykiecie na Wikipedii.